Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 ALGEMEEN
1.1. De algemene voorwaarden van BMC Benelux (met zetel te 1082 Brussel – KBO 0544.490.001) (hierna: ‘Youbuild’) zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tussen Youbuild en haar klanten met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden die worden beschreven in de bestelling van de koper.
1.2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken dan bij schriftelijk akkoord tussen de partijen.
1.3. Elke bestelling van een goed, brengt de aanvaarding van deze ‘Algemene Voorwaarden’ met zich mee.
Art. 2 OFFERTE
2.1. Alle offertes van Youbuild zijn schriftelijk, indicatief, vrijblijvend en gelden voor een periode van acht (8) dagen tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen en zijn uitvoerbaar binnen de drie maanden na ontvangst door Youbuild van het akkoord door de koper.
2.2. De offerte is beperkt tot wat daarin uitdrukkelijk is opgenomen.
De koper verklaart hierbij de Algemene Voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben.
Art. 3 BESTELLINGEN
3.1. Bestellingen die aan Youbuild worden overgemaakt door tussenkomst van onze agenten worden slechts als aanvaard beschouwd na onze schriftelijke goedkeuring.
3.2. Een wijziging van de bestelling van goederen is slechts mogelijk onder voorbehoud en kan bovendien een meerprijs met zich meebrengen voor de koper.
Art. 4 PRIJS EN BETALINGEN
4.1. Onze koopprijzen zijn exclusief BTW, belastingen, taksen en heffingen, in- of uitvoerrechten, en omvat evenmin de kosten voor de verzekering, van levering of afhaling van de goederen en de kosten van verbruik (zoals brandstof), en eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling c.q. ingebruikstelling en worden ze EXW-site van Youbuild, (meest recente versie van de INCOTERMS) vermeld.
4.2. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst kunnen de bestellingen worden uitgevoerd tegen de door Youbuild gehanteerde prijzen die op de dag van de verzending of de afhaling van toepassing zijn, die de koper voorafgaand aan de verzending of afhaling ter kennis worden gebracht.
4.3. De betalingen geschieden contant, zonder korting. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% op jaarbasis worden berekend op het geheel van de opeisbare schuld, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling, waarbij elke begonnen maand in zijn totaliteit verschuldigd is. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 10 % van het onbetaalde saldo, met een minimum van honderdvijftig (150) EUR bij wijze van schadeloosstelling voor de niet- of laattijdige betaling. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten taste van de koper.
4.4. Een factuur wordt geacht aanvaard te zijn door de koper indien deze de factuur niet heeft geprotesteerd binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
4.5. In geval van duidelijke wijziging van de kredietwaardigheid van de koper en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
4.6. De niet betaling op de vervaldag van een factuur, elke aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord of tot uitstel van betaling, of elk ander feit dat het onvermogen van de koper met zich zou kunnen meebrengen, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallende facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Art. 5 LEVERINGEN
5.1. De leveringen geschieden op een berijdbare baan, het lossen wordt verzekerd door de bestemmeling en dit op zijn kosten. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de koper of de aangeduide bestemmeling. Indien het lossen wordt uitgevoerd door de chauffeur van Youbuild wordt deze chauffeur in het kader van het lossen (inbegrepen de plaatsing van de vrachtwagen) geacht te handelen als aangestelde van de koper en van diens aannemer.
5.2. Youbuild behoudt zich het recht voor deelleveringen te verrichten. De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel ter informatie en niet bindend, uitgezonderd uitdrukkelijk akkoord tussen beide partijen. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot een boete, een vergoeding, een contractbreuk of een weigering van ontvangst van de goederen.
5.3. De koper is verplicht iedere levering zorgvuldig en volledig te controleren bij de ontvangst. Alle gebreken of eventuele beschadigingen van de geleverde goederen of de verpakking ervan, vastgesteld bij levering, moeten op de leveringsbon, de factuur of het vervoerdocument vermeld worden. Gebeurt dit niet dan kunnen deze klachten m.b.t. zichtbare gebreken en zichtbare niet-conformiteiten niet in aanrekening genomen worden.
5.4. Afgehaalde goederen worden definitief aanvaard bij vertrek uit het magazijn. Ter bestemming gebrachte goederen worden zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit definitief aanvaard wanneer de goederen gelost zijn en aldus vatbaar voor nazicht.
Art. 6 GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
6.1. Onze verantwoordelijkheid in geval van zichtbare of verborgen gebreken wordt steeds beperkt, naar keuze van Youbuild, tot de herstelling, vervanging van de geleverde goederen en/of de waarde van de geleverde goederen. Youbuild is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade van koper of derden, daarin begrepen bedrijfsschade, verlies van data of winstderving.
6.2. De afmetingen, kleuren, en/of structuur van onze goederen zijn onvermijdelijk onderworpen aan veranderingen, de gebruikelijke toleranties zijn dan ook in voege. De verschillen maken geen gebrek van de goederen uit en kunnen niet het voorwerp van een klacht uitmaken, zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan. Ook verschillen met de stalen kunnen geen aanleiding geven tot een klacht.
6.3 Alle typemonsters voorgaand aan een order worden vrijblijvend gegeven. Youbuild kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichte verschillen tussen een typemonster en de geleverde goederen. Youbuild kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verschillen met eerdere producties. Ingeval van een bijkomende bestelling, kan Youbuild niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verschillen, ook in kleur. Youbuild garandeert niet dat al de te leveren goederen uit dezelfde productie komen.
6.4 Partijen komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat de termijn waarbinnen klachten nopens verborgen gebreken kunnen geformuleerd worden tegen Youbuild, beperkt wordt tot zes maanden na de levering. Na deze termijn kan geen enkele klacht betreffende fabricagefouten of verborgen gebreken opgeworpen worden aan Youbuild.
6.5. De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden in dezelfde staat als diegene waarin ze zich bevonden op het ogenblik van het lossen, en totdat verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken. Het recht op garantie vervalt indien de goederen, waarvan gebreken vastgesteld werden of hadden kunnen vastgesteld worden door een zorgvuldige controle, doorverkocht, verwerkt of gebruikt worden.
6.6 Youbuild is evenmin niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de behandeling van een gebrek of andere klacht die het gevolg is van normale slijtage, foutief gebruik, foutieve verwerking door de koper of derden, onoplettendheid, ongeval, misbruik, gebruik dat niet overeenstemt met de goede huisvader standaard en volgens de voorwaarden van de offerte of volgens de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi en handboeken die ter beschikking van de koper worden gesteld.
6.7 Youbuild is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de goederen worden verwerkt.
Art. 7 OVERMACHT
7.1. Youbuild kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen indien zij zich in een situatie van overmacht bevindt. In omstandigheden van overmacht kan Youbuild de overeenkomst beëindigen of de levering van goederen aan de koper uitstellen of annuleren zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
7.2 Onder meer gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ongevallen, economische crisissen, epidemieën of pandemieën, schaarste van producten en materialen, schaarste of stakingen van vrachtwagens, wagons en schepen, onderbrekingen van vervoer over de weg, te water of per spoor welke de fabrieken, groeven of steenbakkerijen aan onze instellingen verbinden worden beschouwd als geval van overmacht en ontslaan ons van onze verbintenissen.
Art. 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Youbuild en de koper verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden totdat de koper alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten is nagekomen en totdat de goederen volledig werden betaald.
8.2. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
Art. 9 KLACHTEN
9.1. Klachten dienen door de koper binnen de acht (8) dagen na de dag van levering per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Youbuild. De klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat Youbuild de klacht naar best vermogen kan verhelpen indien deze gegrond is.
9.2. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de koper de geleverde goederen niet heeft behandeld met de normale zorg die van hem mag worden verwacht.
9.3. Het indienen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting.
9.4. Goederen mogen enkel met goedkeuring van Youbuild teruggezonden worden. De goederen moeten zich in hun oorspronkelijke staat bevinden (onbeschadigd en in hun originele verpakking). De prijs zal forfaitair met 20% verminderd worden.
9.5. Youbuild aanvaardt geen retourzendingen van goederen die niet zijn vermeld in het voorraadplan van het agentschap waar de retourzending aangevraagd wordt.
Art. 10 VARIA
10.1. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.
10.2. Youbuild is gerechtigd haar verplichtingen na te komen door middel van vertegenwoordigers of onderaannemers aangesteld door haar en naar eigen goeddunken.
Art. 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
11.1. Op alle overeenkomsten tussen Youbuild en haar klanten is het Belgische recht uitsluitend van toepassing met uitdrukkelijk uitsluiting van buitenlandse wetgeving en van het Weens Koopverdrag en zijn enkel de Nederlandstalige Rechtbanken van Brussel (en het Vredegerecht kanton Brussel) of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van Youbuild bevoegd.