Privacybeleid

Welkom op de privacy- en cookieverklaring van de ondernemingen YouBuild en Binje Ackermans (Mpro)

YouBuild nv, Ropswalle 26 8930 Menen   ondernemingsnummer BE 0808.616.447

BMC BENELUX NV, Nestor Martinstraat 315 1082 Sint-Agatha-Berchem, BE0544.490.001

Hieronder gezamenlijk 'De groep' genoemd.

De groep respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen zoals bepaald door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van deze gegevens en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personene met betrekking tot de verwekring van persoonsgegevens. Deze privacy- en cookieverklaring licht u in over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt telkens als persoonsgegevens aan ons worden verstrekt.

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt wanneer u, of uw bedrijf, ons informatie vraagt, ons contacteert (of wij u contacteren), een account als klant of leverancier aanvraagt, goederen of diensten koopt of levert, onze websites, apps, sociale media, een link naar of op onze websites raadpleegt of bij eender welke betrokkenheid de groep heeft met u (ongeacht uw locatie).

Deze privacy- en cookieverklaring vermeldt uw recht op privacy en de manier waarop de wetgeving u beschermt.
 
 
1. WIE ZIJN WIJ EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
 
2. INFORMATIE DIE OVER U WORDT BIJGEHOUDEN
 
3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 
4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 
5. VERSPREIDING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 
6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
 
7. GEGEVENSBEVEILIGING
 
8. GEGEVENSBEWARING
 
9. JURIDISCHE BESCHERMING
 
10. TOEZICHT
 
 

1. WIE ZIJN WIJ EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
 
DOEL VAN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
 
Deze privacy- en cookieverklaring heeft tot doel informatie te verstrekken over de manier waarop de groep uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt bij onze betrekkingen, met inbegrip van de aan u geleverde diensten en goederen of wanneer u ons via onze website gegevens bezorgt.
Het is van essentieel belang dat u deze privacy- en cookieverklaring leest naast alle andere documenten over gegevensverwerking die we u kunnen bezorgen bij specifieke situaties wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zodat u weet hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacy- en cookieverklaring vormt een aanvulling op eender ander document en dient nooit ter vervanging.

 

TOEZICHTHOUDER
De groep  houdt toezicht op uw persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor onze website. 

U heeft het recht om op ieder moment een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichtsautoriteit in België voor alle kwesties omtrent gegevensbescherming. Via de site www.gegevensbeschermingsautoriteit.be kan u een klachtformulier invullen en dit aan de Gegevensbeschermingsautoriteit bezorgen via mail (contact@apd-gba.be) of via de post (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Dit staat een een voorziening voor een burgerlijke rechtbank niet in de weg.

Wij zijn uiteraard bereid om al uw vragen en opmerkingen te behandelen vooraleer u zich richt tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. Gelieve ons dus eerst te contacteren.

 

WIJZIGING VAN DE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING EN UW PLICHT OM WIJZIGINGEN DOOR TE GEVEN
Deze privacy- en cookieverklaring werd geactualiseerd op 19 augustus 2018.
Het is van essentieel belang dat de door u bezorgde persoonsgegevens correct en actueel zijn. Gelieve ons op de hoogte te houden indien uw persoonsgegevens wijzigen tijdens onze betrekking. De groep kan deze privacy- en cookiepolicy van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na actualisatie.

LINK MET DERDEN
Onze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Wanneer u op deze links klikt of deze verbindingen activeert, kunnen derden uw persoonsgegevens verzamelen of delen. Wij controleren deze websites van derden niet en zijn bijgevolg niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die u raadpleegt, dat kan afwijken van dat van ons.

 

2. INFORMATIE DIE OVER U WORDT BIJGEHOUDEN
 
De persoonsgegevens, bevatten alle informatie over een natuurlijke persoon waarmee de betreffende natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Gegevens waarvan de identiteit definitief werd geschrapt (anonieme gegevens) behoren niet tot deze categorie. De groep kan dergelijke anonieme gegevens verwerken voor verschillende doeleinden, zoals voor statistische doeleinden, zowel voor zichzelf als voor derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens verzamelen, verwerken en overdragen, namelijk:

 • Identiteitsgegevens zoals voornaam, familienaam, gebruikersnaam of gelijkaardige identificator, burgerlijke stand, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens zoals facturatieadres, verblijfplaats, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens zoals bankkaartgegegevens en, als u of uw onderneming een kredietrekening heeft of aanvraagt bij ons, bankgegevens en de door kredietinformatiediensten en fraudebestrijdingsinstellingen verkregen informatie.
 • Transactiegegevens zoals details over u/uw commercieel verleden, met inbegrip van de door u of uw onderneming uitgevoerde betalingen.
 • Technische gegevens zoals IP-adres (Internet Protocol), verbindingsgegevens, soort en versie navigator, soort en versie navigatorplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologieën die gebruikt worden om toegang te hebben tot deze site.
 • Profielgegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord, de door u of uw onderneming ontvangen producten/diensten, opmerkingen en antwoorden op de vragenlijst.
 • Gebruiksgegevens zoals informatie over de manier waarop u onze website gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens zoals uw voorkeuren over het ontvangen van onze marketinginformatie en, indien van toepassing, communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen, gebruiken en delen eveneens geaggregeerde gegevens zoals statistische en demografische gegevens, voor welke toepassingen ook. Deze geaggregeerde gegevens kunnen afgeleid zijn van uw persoonsgegevens maar worden op zich door de wet niet beschouwd als persoonsgegevens, aangezien deze gegevens uw identiteit niet rechtstreeks of onrechtstreeks prijsgeven. Wij kunnen uw gebruiksgegevens bijvoorbeeld hergroeperen om het aantal gebruikers te berekenen die toegang hebben tot een specifieke websitetoepassing. Niettegenstaande, als wij deze geaggregeerde gegevens combineren met of linken aan uw persoonsgegevens om u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren, dan verwerken wij de geaggregeerde gegevens als persoonsgegevens conform deze privacyverklaring.
De groep verwerkt geen Bijzondere Categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de Verordening.

ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT
Als wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verzamelen conform de wet of in uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en u verstrekt ons deze gegevens niet wanneer wij dit vragen, dan is het mogelijk dat we de overeenkomst niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld, om diensten of goederen te leveren). In dat geval is het mogelijk dat we de gesloten overeenkomst dienen te annuleren. In dat geval brengen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte.

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 
Wij gebruiken verschillende manieren om persoonsgegevens op basis van en over u te verzamelen, namelijk:

Direct contact. U kan ons uw identiteit, adres en financiële gegevens doorgeven door formulieren in te vullen of via mail, telefoon, mail, website, apps of sociale media met ons te communiceren. Dit omvat onder meer de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u of uw onderneming
1. zich inschrijft op onze nieuwsbrief en/of andere publicaties;
2. een brochure of ander promotie- of marketingmateriaal aanvraagt om naar u of uw onderneming te versturen;
3. een kredietrekening of cashrekening bij ons aanvraagt of van ons gebruikt;
4. goederen [en/of diensten] koopt in een van onze vestigingen;
5. een welkomstactiviteit bijwoont;
6. deelneemt aan een wedstrijd of een promotie of vragenlijst invult;
7. ons opmerkingen bezorgt

 

Geautomatiseerde technologieën of interacties.

Wanneer u interageert met onze website kunnen we automatisch technische gegevens over uw uitrusting, navigatieacties en modellen verzamelen. Via cookies en gelijkaardige technologieën verzamelen we deze persoonsgegevens. Zie ons cookiebeleid voor meer details.

Derden en openbare bronnen

Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen door derden en openbare bronnen, namelijk:

1. De standaard kredietinformatiediensten en fraudebestrijdingsinstanties zoals Graydon. Wanneer u of uw onderneming waarbij u partner of beheerder bent een aanvraag tot kredietrekening indient bij ons, voeren we zoekopdrachten naar u uit bij kredietagentschappen en fraudebestrijdingsinstanties. [Deze zoekopdrachten worden uitgevoerd op basis van de verstrekte adressen en kunnen eveneens betrekking hebben op andere gezins- of ondernemingsleden.] De betreffende agentschappen/instanties bewaren een registratie van deze opdracht en delen met ons en andere professionals de kredietaanvragen alsook fraudebestrijdingsaanvragen. Wij registreren de achtergrondinformatie over uw transacties of die van uw onderneming en delen deze informatie met kredietagentschappen en fraudebestrijdingsinstanties. Als het openen van een kredietrekening noodzakelijk is, wordt er mogelijks overgegaan tot een nieuwe controle bij  gebruikelijke kredietinformatiediensten  en/of fraudebestrijdingsinstanties en wordt er een onderzoeksdossier bijgehouden.
2. Andere ondernemingen van dezelfde sector of gerelateerde sectoren. In het kader van onze procedures met betrekking tot kredietaanvragen en/of fraudebestrijding kunnen wij ons richten tot andere ondernemingen van dezelfde sector of gerelateerde sectoren om de achtergrond van uw transacties te achterhalen en informatie ontvangen over uw commerciële transacties.
3. Technische gegevens van analyseleveranciers, zoals Google, die buiten de EU gevestigd zijn.
4. Contact-, transactie- en financiële gegevens van technische dienstenleveranciers, betalingsleveranciers en bezorgingsleveranciers die buiten de EU gevestigd zijn, zoals Graydon.

 

 

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel in door de wet toegelaten situaties. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel in de volgende situaties:

 • · Wanneer wij de overeenkomst dienen uit te voeren die we zullen sluiten of die we met u gesloten hebben.
 • · Wanneer wij (of derden) een rechtmatig belang hebben bij de verwerking (en uw belangen en fundamentele rechten niet opwegen tegen deze belangen.
 • · Wanneer we dienen te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

  U heeft het recht om op ieder moment gegeven toestemmingen in te trekken door een mail te sturen naar marketing@youbuild-mpro.be met de vermelding van uw rekeningnummer of u kan u inschrijven op onze website www.Youbuild-Mpro.be, waarbij u uw commercieel account aanmaakt en uw voorkeuren op ieder moment zelf kan beheren.

DOELEN VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Hieronder geven we in de vorm van een tabel een overzicht van de verschillende manieren waarop we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken en van de juridische basis voor elk gebruik. Merk op dat we uw persoonsgegevens voor meer dan één wettelijke reden kunnen gebruiken, in functie van het specifieke doel waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken.

Doel Verwerkte  persoonsgegevens Juridische basis.
Om aan uw vraag te beantwoorden a) Identiteit
b) Contact
Nodig om maatregelen te nemen op uw vraag vooraleer er een overeenkomst met u wordt gesloten.
Om kredietcontroles en anti-fraudecontroles uit te voeren die betrekking hebben op de aanvragen en toepassingen met kredietrekeningen bij ons.  a) Identiteit
b) Contact
c) Financiële
d) Transactie
Nodig om de nodige stappen te zetten op uw vraag vooraleer r er een overeenkomst met u wordt gesloten.
Nodig voor onze rechtmatige belangen om onze onderneming te beschermen tegen insolvabele klanten en tegen fraude.
Nodig in functie van een substantieel openbaar belang (fraudepreventie).
Om u goederen en/of diensten aan te bieden en om geld te verzamelen en te innen dat ons toebehoort. a) Identiteit
b) Contact
c) Financiële
d) Transactie
Uitvoering van een overeenkomst met u
Nodig voor onze rechtmatige belangen (onze onderneming exploiteren en de bij ons openstaande schulden innen).

Om onze betrekking met u te beheren:
(a) U inlichten over de aangebrachte wijzigingen aan onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) U om feedback vragen

 

a) Identiteit
b) Contact
c) Profiel
d) Marketing en communicatie
e) Gebruik
Uitvoering van een overeenkomst met u
Nodig om zich te houden aan een wettelijke verplichting
Nodig voor onze rechtmatige belangen (onze dossiers actualiseren en bestuderen hoe onze klanten onze diensten gebruiken)
Uw uitdrukkelijke toestemming (e-mail/marketing of marketing via sms) 
Om onze onderneming te beheren en te beschermen, met inbegrip van onze website (onder meer reparatie, gegevensanalyse, tests, onderhoud van het systeem, bijstand, verslagen opstellen en gegevens bewaren) a) Identiteit
b) Contact
c) Technische
Nodig voor onze rechtmatige belangen (onze activiteit beheren, administratiediensten en informaticadiensten leveren, netwerk beveiligen, fraude bestrijden en in het kader van een commerciële herstructurering  of herstructurering van concerns)
Nodig te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Om u de pertinente inhoud op de website te bieden [en de efficiëntie/gebruiksgemak van onze website te meten of te begrijpen]

 

a) Identiteit
b) Contact
c) Profiel
e) Gebruik
c) Technische

Nodig voor onze rechtmatige belangen (bestuderen hoe onze klanten onze diensten gebruiken, onze diensten ontwikkelen, onze activiteit ontwikkelen)

Uitdrukkelijke toestemming (hen inlichten over onze marketingstrategie)

Om gegevensanalyse te gebruiken om onze website, diensten, marketing en klantenrelatie te verbeteren a) Technische
b) Gebruik

Nodig voor onze rechtmatige belangen (de soorten klanten voor onze diensten definiëren, onze website pertinent maken en actualiseren, onze activiteit ontwikkelen)

Uitdrukkelijke toestemming(hen inlichten over onze marketingstrategie) 

Om het hoofd te bieden aan problemen, klachten of betwistingen die voortvloeien uit onze relatie met u/uw onderneming en om inbreuken, met inbegrip van fraude, vast te stellen of te melden

 

a) Identiteit
c) Financiële
c) Technische
c) Profiel
e) Gebruik
In uitvoering van de overeenkomst / Nodig voor onze rechtmatige belangen (om rechtsvorderingen veilig te stellen,  in te stellen of te verdedigen)

 

Wanneer wij verwijzen naar rechtmatige belangen, wordt het belang van de groep bedoeld voor het uitvoeren en beheren van onze activiteiten met het oog op de beste dienst/het beste product voor u. Wij garanderen u dat we elke potentiële impact (positief of negatief) op u en uw rechten overwegen en in overweging nemen vooraleer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor onze rechtmatige belangen. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet wanneer de impact ervan uw belangen kan schaden (uitgezonderd met toestemming van u of wanneer we daartoe wettelijke of door een andere instantie verplicht worden).
Wij gebruiken geen automatische beslissingsprocessen bij het gebruik van uw persoonsgegevens.
 
MARKETING- OF PROMOTIEVOORSTELLEN
Wij proberen u keuzemogelijkheden te bieden bij de gegevensverwerkingen , voornamelijk op het vlak van marketing.
Wanneer u dit uitdrukkelijk toestaat, kunnen wij uw identiteits-, contact-,  gebruikers-, profiel- en technische gegevens gebruiken om u een idee te geven over wat u nodig kan hebben of wat uw interesse kan wekken. Op die manier bepalen we welke goederen, diensten en voorstellen nuttig kunnen zijn voor u.
Wij delen uw persoonsgegevens enkel voor marketingdoeleinden in overeenstemming  met uw voorkeuren en uw uitdrukkelijke toestemming.
U kan ons op eender welk moment vragen om geen marketingberichten meer te versturen door u op onze website in te schrijven, u in te loggen op uw commercieel account en daarna de overeenkomstige vakjes te activeren of deactiveren om uw marketingvoorkeuren aan te geven. Of door op eender welk moment een mail te sturen naar marketing@bmcbenelux.be.

 

COOKIES
U kan uw browser zodanig instellen, dat cookies van de browser volledig of gedeeltelijk geweigerd worden of dat u gewaarschuwd wordt wanneer websites cookies definiëren of toepassen. Als u cookies deactiviteert of weigert, dan kunnen bepaalde onderdelen van deze website ontoegankelijk zijn of niet naar behoren  werken. Voor meer informatie over de gebruikte cookies, raadpleeg ons cookiebeleid.
 
WIJZIGING VAN DOELSTELLING
Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor doelstellingen waarvoor we ze verzamelen, tenzij wij redelijkerwijs beschouwen dat we de gegevens dienen verder te gebruiken voor een ander rechtmatig doel dat  verenigbaar is met de oorspronkelijke doelstelling waarvoor de gegevens werden verzameld. Als u een uitleg wenst te ontvangen over het nieuwe verdere  gebruik, gelieve een mail te sturen naar marketing@bmcbenelux.be

Als we uw persoonsgegevens dienen te gebruiken voor onafhankelijke doeleinden, dan lichten we u hierover in en leggen we u de juridische basis uit die het ons toelaat.
Merk wel op dat we uw persoonsgegevens mogen verwerken zonder uw medeweten of zonder uw goedkeuring, conform de hierboven beschreven regels, wanneer dit vereist of toegestaan is door de wet.

 

5. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 
We kunnen genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens te delen met de hieronder vermelde soorten partijen voor de in de tabel van paragraaf 4 vermelde doeleinden.
Aan andere vennootschappen van de groep gevestigd in de Europese Economische Ruimte die u, rechtstreeks of onrechtstreeks, diensten en/of goederen bieden of onderliggende infrastructuurdiensten bieden kunnen wij ook persoonsgegevens overdragen.

 

Externe ontvangers van persoonsgegevens zijn:

 • commerciële partners, leveranciers en verwerkers voor de uitvoering van elke overeenkomst die we met hen of u sluiten;
 • leveranciers van analyses of van zoekmachines die helpen om onze diensten en website te verbeteren en te optimaliseren;
 • professionele raadgevers, met inbegrip van advocaten, banken, accountants en verzekeraars;
 • entiteiten die betrokken zijn bij activiteiten met betrekking tot kredietverificatie en fraudebestrijding, preventie/detectie van criminaliteit, evaluatie en beheer van risico's en oplossing van betwistingen.
 • Incassobureaus en instanties betreffende opsporing van debiteuren. Wanneer de schulden van uw onderneming nog niet betaald zijn, kunnen we uw persoonlijke informatie delen met de betrokken incassobureaus en/of instanties betreffende de opsporing van debiteuren.

We kunnen de gegevens ook overdragen aan derden aan wie wij een deel van onze activiteiten of activa zouden verkopen, over dragen of met wie wij (een deel van onze activiteiten) zouden fusioneren.

Wij kunnen eveneens op zoek gaan om andere bedrijven te verwerven of om mee te fusioneren. Als er zich een wijziging voordoet in onze onderneming, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als de in dit privacy- en cookiebeleid beschreven manier.

Wanneer deze derden onze gegevensverwerkers zijn, vragen wij hen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en ze te verwerken conform de wet en dit privacybeleid. Wij laten onze derde gegevensverwerkers niet toe om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan enkel toe dat ze uw persoonsgegevens gebruiken voor specifieke doeleinden en dit conform onze instructies. Bepaalde van de hierboven vermelde derden, bijvoorbeeld professionele raadgevers, zijn echter zelf verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en zijn bijgevolg uit eigen hoofde onderworpen aan de specifieke verplichtingen van de reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens.

 

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
 
Zoals beschreven in paragraaf 5 kunnen wij uw persoonsgegevens delen binnen de groep. Alle vennootschappen van deze Group zijn op dit moment gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER).
Hoewel wij niet actief op zoek gaan om persoonsgegevens over te dragen buiten de EER, zijn bepaalde externe derde partijen waarmee wij samenwerken buiten de EER gevestigd of verwerken zij persoonsgegevens buiten de EER.
Telkens als wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, letten wij erop dat dezelfde beschermingsgraad verzekerd is, waarbij minstens een van de volgende garanties toegepast wordt:
- Uw persoonsgegevens overdragen naar landen die door de Europese Commissie beschouwd worden als landen met een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens [Voor meer info, zie Europese Commissie: Adequaatheidsbesluit van de bescherming van persoonsgegevens in derde landen]
- Wanneer wij bepaalde dienstenleveranciers gebruiken, kunnen wij specifieke overeenkomsten gebruiken die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie en die dezelfde bescherming als in Europa geven aan de persoonsgegevens. [Voor meer info, zie Europese Commissie: Type-overeenkomsten voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.]
- Wanneer wij leveranciers uit de Verenigde Staten gebruiken, kunnen wij gegevens overdragen aan hen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, die hen verplicht om een gelijkaardige bescherming te bieden aan persoonsgegevens die gedeeld worden tussen Europa en de Verenigde Staten. [Voor meer info, zie Europese Commissie: EU-US Privacy Shield]
Gelieve een mail te sturen naar privacy@youbuild-mpro.be als u meer informatie wenst over dit specifieke mechanisme dat gebruikt wordt bij de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER.

 

7. GEGEVENSBEVEILIGING
 
Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen ingevoerd aangepast op technisch en organisatorisch vlak rekening houdend met de huidige stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking om te vermijden dat uw persoonsgegevens verloren gaan, gebruikt, geraadpleegd, gewijzigd of verspreid worden op een ongeoorloofde manier. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens voor werknemers, agenten, verwerkers die handelen onder het gezag van de groep en deze slechts in opdracht van de groep verwerkt. De gegevensverwerkers die wij aanstellen, verwerken uw persoonsgegevens slechts op onze instructies en bieden afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de bescherming van de rechten van de betrokkenen is gewaarborgd.
Wij hebben procedures ingevoerd om elke veronderstelde inbreuk op persoonsgegevens te verwerken en om u in te lichten over elke inbreuk waarvoor wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.
 
8. GEGEVENSBEWARING
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we de gegevens bewaard hebben, waaronder voldoen aan elke wettelijke of boekhoudkundige eis of rapportageverplichting.
Om de geschikte bewaringsperiode van persoonsgegevens vast te stellen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard, gevoeligheid van persoonsgegevens, potentieel nadelig risico ten gevolge van een niet-toegestaan gebruik of verspreiding van uw persoonsgegevens en doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen deze doelstellingen bereiken door andere middelen en de toepasselijke wettelijke eisen.
De details over de bewaringsperiodes voor verschillende soorten persoonsgegevens zijn beschikbaar in ons retentiebeleid dat u kan aanvragen via marketing@bmcbenelux.be

In bepaalde gevallen kan u ons vragen om uw gegevens te schrappen: zie onderstaande [Aanvraag tot verwijdering] voor meer informatie.

In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat ze niet aan u gerelateerd kunnen worden) voor onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder voorafgaand bericht.

 

9. JURIDISCHE BESCHERMING
 
In bepaalde gevallen heeft u rechten op basis van de wetten inzake bescherming van persoonsgegevens:

 • Toegang vragen tot uw persoonsgegevens
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens vragen
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens vragen
 • Doelstelling van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Beperkte verwerking van uw persoonsgegevens vragen
 • Overdracht van uw persoonsgegevens vragen
 • Recht op intrekken van uw goedkeuring

Als u een van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, gelieve een mail te sturen met kopie van uw identiteitskaart naar marketing@bmcbenelux.be

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Niettegenstaande kunnen wij redelijke kosten aanrekenen als uw aanvraag duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. Wij kunnen eveneens weigeren om op uw vraag in te gaan in deze situaties.
Wij kunnen genoodzaakt zijn om specifieke informatie te vragen om uw identiteit te kunnen bevestigen en om het recht op toegang tot uw persoonsgegevens te garanderen (of een van de andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om te garanderen dat persoonsgegevens niet verspreid worden naar eender welk persoon die niet het recht heeft ze te ontvangen. Wij kunnen u eveneens contacteren om bijkomstige informatie te vragen over uw aanvraag, zodat wij uw aanvraag kunnen verwerken of spoedig een antwoord kunnen geven.
Wij proberen op elke rechtmatige aanvraag te antwoorden binnen een maand. In sommige gevallen kan het langer dan een maand duren, bijvoorbeeld als uw vraag bijzonder complex is of als we een aanzienlijk aantal vragen hebben ontvangen. In dat geval lichten we u hierover in en houden we u op de hoogte.

 

UW JURIDISCHE BESCHERMING

U heeft het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Zo kan u een kopie ontvangen van uw door ons bijgehouden persoonsgegevens en kan u controleren of we ze rechtsgeldig verwerken. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen.
 • Een wijziging van uw door ons bijgehouden persoonsgegevens vragen. Zo kan u de onvolledige of onnauwkeurige gegevens corrigeren, maar mogelijks dienen wij de nauwkeurigheid van deze nieuwe gegevens na te gaan.
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens vragen. Zo kan u vragen om persoonsgegevens te verwijderen als we geen reden hebben om die te blijven verwerken. U heeft eveneens het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen als u met succes uw recht heeft uitgeoefend om u te verzetten tegen de verwerking (zie hieronder) of als we informatie onwettelijk hebben verwerkt. Merk wel op dat wij niet altijd in staat zijn om op uw vraag tot verwijdering in te gaan voor specifieke wettelijke redenen die zullen worden meegedeeld, indien van toepassing, op het moment van uw aanvraag.
 • Doelstelling van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer wij als basis voor een bepaalde verwerking onze rechtmatig belangen (of deze van derden) hanteren kan u zich hiertegen verzetten wanneer dit in  uw specifieke situatie, zou ingaan op uw fundamentele rechten en vrijheden  . U heeft eveneens het recht om u te verzetten als we uw persoonsgegevens voor directe marketing gebruiken of een verwerking anderzijds gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming. In bepaalde situaties kunnen wij aantonen dat we rechtmatige en overtuigende redenen hebben om uw informatie te verwerken die opwegen tegen uw rechten en vrijheden.
 • Een beperking of stopzetting vragen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kan u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te annuleren in de volgende situaties:

(a) als u wenst dat we eerst de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens aantonen;

(b) wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wenst dat we uw persoonsgegevens wissen;

(c) wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens bijhouden, ook als we ze niet meer nodig hebben, omdat u die nodig heeft om uw rechten te vrijwaren, rechtsvorderingen in te stellen of uw rechten te  verdedigen;

(d) als u zich verzet heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, maar wij in afwachting dienen na te gaan of u dringende legitieme redenen heeft om u te verzetten.

 

 • Overdracht van uw persoonsgegevens vragen aan u of aan een derde. Wij bezorgen aan u, of een derde die u heeft gekozen, uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en voor de machine leesbare vorm. Merk op dat dit recht niet van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u oorspronkelijk bezorgd heeft, zodat wij die konden gebruiken of wanneer wij deze informatie gebruikt hebben om een overeenkomst met u uit te voeren.
 • De goedkeuring op eender welk moment intrekken waarop wij rekenen op de goedkeuring om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit beïnvloedt echter niet de rechtmatigheid van eender welke vóór de intrekking van uw goedkeuring uitgevoerde verwerking. Als u uw goedkeuring intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij wijzen u hierop wanneer dit het geval is bij het intrekken van uw goedkeuring.
   
  10. TOEZICHT
   
  Wij kunnen het volgende registreren en/of controleren, na voorafgaande uitdrukkelijke mededeling:
  a) telefoongesprekken;
  b) transacties [en activiteiten bij contactpunten];
  c) bezoek aan onze websites, webverkeer en  en activiteiten op onze website.
  Bovenstaande elementen zijn bedoeld om te garanderen dat wij uw instructies met precisie kunnen uitvoeren ten behoeve van vorming en betere diensten en ten behoeve van het beveiligen en het voorkomen van fraude.  Voor de beste bescherming van onze klanten, personeel en onze goederen, en om inbreuken te melden en opsporen, gebruiken wij camerabewaking in onze kantoren en omgeving. Om meer informatie te verkrijgen over ons gebruik van CCTV, stuur een mail naar marketing@bmcbenelux.be

Cookies